نظرسنجی

افکارسنجی رکن اصلی دربهبود مستمر و رشد سازمانهای متعالی و پویاست به همین منظور روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان با عنایت به این اهم اقدام به برگزاری نظر سنجی های مستمر نموده و شما بازدید کننده محترم را دعوت به مشارکت دراین امر می نماید.

 

نظر خواهی  ازمشتریان نظرخواهی از جامعه نظرخواهی از تامین کنندگان کالا و خدمات نظرخواهی از پرسنل شرکت
گزارش نقص قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت به هیئت مدیره