فرم نظر سنجی پرسنل

همکار گرامی

پرسشنامه حاضر برای بررسی سطح رضایت شغلی میباشد لطفا برای تکمیل فرم هر پرسش را به دقت مطالعه کرده و سطح رضایت خود را مشخص نمایید.

 

لطفا صبر کنید