افتخارات و جوایز

دریافت لوح و کسب عنوان مودی خوش حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور ۱۴۰۲
دریافت  لوح تقدیر از جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده در سال ۱۳۹۰ دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۱۳۸۹
صادرکننده برگزیده استان در سال ۱۳۹۱ صادرکننده نمونه استان در سال ۱۳۹۱
واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان همدان در سال ۱۳۹۲ واحد نمونه کیفی استان در سال ۱۳۹۱
واحد نمونه سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان در سال ۱۳۹۲ واحد نمونه کیفی استان در سال۱۳۹۲
دریافت لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه استان در سال ۱۳۹۳ دریافت لوح تندیس برنزی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۱
دریافت تندیس واحد نمونه کیفی استان در سال ۱۳۹۳ دریافت لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال ۱۳۹۳
دریافت لوح  افتخار صادر کننده نمونه استان در سال ۱۳۹۳ دریافت لوح سپاس از اداره کل محیط زیست استان همدان
دریافت تندیس صادر کننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۴ دریافت لوح صادر کننده نمونه استانی در سال ۱۳۹۴
دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال ۹۴ استان همدان دریافت تندیس صادر کننده نمونه سال ۹۴ استان همدان
دریافت تقدیر نامه واحد نمونه استاندارد سال ۱۳۹۴ دریافت لوح واحد نمونه استاندارد سال ۱۳۹۴
دریافت تندیس صنعت سبز  دریافت لوح صنعت سبز۱۳۹۳
دریافت تندیس صادر کننده نمونه استان همدان سال ۹۵ دریافت لوح صادر کننده نمونه استان همدان سال ۹۵
تندیس سیمین صنعت سبز ۱۳۹۴ لوح سیمین صنعت سبز ۱۳۹۴
لوح تقدیر برق باختر ۱۳۹۶ لوح جایزه ملی تعالی و پیشرفت ۱۳۹۷
لوح و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده ۱۳۹۶
لوح صادر کننده ممتاز سال ۱۳۹۹ تندیس صادر کننده نمونه سال ۱۳۹۹
تندیس ۴ ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال ۱۳۹۹ لوح ۴ ستاره جایزه ملی تعالی و پیشرفت سال ۱۳۹۹