شرکت‌های حمل و نقل

مـوسـسـات حـمـل و نـقـل كــارخــانـه سـيـمـان هـگـمتــان (به ترتيب حروف الفباء)

رديف

شرکت حمل

تلفن دفتر

تلفن همراه

رديف

شرکت حمل

تلفن دفتر

تلفن همراه

1

آرمان بار

2و36338341

09183186618

8

ره آورد

74و36338372

09181126121  

2

باربان گسترماد

6و36338375

  09181113108

9

ساروج بار

50و36338350

09181113249

3

پايه صخره

7و36338340

09183120157

10

سيمين بار

70و36338360

09181116856

4

پيشتازان

55و36338344

09181115671

11

کوه وصحرا

56و36338354

09189143104

5

حکمت بار

64و36338362

09181111062

12

مختاران بار

71و36338369

09183126017

6

راهيان الوند

68و36338367

09181190201

13

وحدت آفرين

66و36338365

09183120217

 7 مهران شفق   58و36338357 09181111391   14

 دفتر پایانه 

46و36338345 09183076371