گزارش عملکرد مالی

گزارش تفسیری مدیریت
 گزارش تفسیر مدیریتی ۱۳۹۶
گزارش تفسیری مدیریت سال ۱۳۹۷
گزارش تفسیری مدیریت سال ۱۳۹۹
گزارش تفسیری مدیریت سال ۱۴۰۰
گزارش تفسیر مدیریت-سال ۱۴۰۱

 

گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده 
صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۶
صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۷ 
صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸
صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۹
صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۰
صورتهای مالی حسابرسی شده-سال مالی ۱۴۰۱

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه 
گزارش فعالیت سال ۱۳۹۶
گزارش فعالیت سال ۱۳۹۷
گزارش فعالیت سال ۱۳۹۸
گزارش فعالیت ۱۳۹۹
گزارش فعالیت سال ۱۴۰۰
گزارش فعالیت سال ۱۴۰۱

 

گزارش کنترل های داخلی 
گزارش کنترل های داخلی  سال ۱۳۹۶
گزارش کنترل های داخلی  سال ۱۳۹۷
گزارش کنترل های داخلی سال ۱۳۹۸
گزارش کنترل های داخلی سال ۱۳۹۹
گزارش کنترل های داخلی سال ۱۴۰۰
گزارش کنترل داخلی سال مالی ۱۴۰۰
گزارش کنترل داخلی سال مالی ۱۴۰۱

 

صورتهای مالی میان دوره ای
صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

 

گزارش پایداری
گزارش پایداری – سال مالی ۱۴۰۱