ارتباط با واحد بازرگانی

 

نام خانوادگی سمت شماره تماس
آقای مهندس مشکوهّ معاون بازرگانی و توسعه بازار ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰
آقای مهندس روشن روانی مدیرتدارکات و سفارشات داخلی ۰۸۱-۳۶۳۳۷۳۱۶-۲۰
آقای حمیدی رئیس تدارکات و سفارشات خارجی ۰۲۱-۶۶۷۱۶۷۸۰

ارتباط با واحد بازرگانی

 

فرم تأمین کنندگان کالا – فروشندگان
 فرم تامین کنندگان کالا – تولید کنندگان

فرم اطلاعات تأمین کنندگان خدمات