استانداردها

 

ISO-90001-2015 ISo-140001-2015
BS OHSAS-18001-2007 ISO-50001-2011
ISO-IEC17025 استاندارد اروپا CE
استاندارد ملی سیمان پرتلند تیپ ۲ , پرتلند تیپ ۴۲۵-۱ , تیپ ۵
استاندارد ملی سیمان پرتلند آهکی