هیئت مدیره

اعضای محترم هئیت مدیره سیمان هگمتان

جناب آقای محسن رستمی 

رئیس هئیت مدیره 

 

جناب آقای علی اصغر گرشاسبی 

مدیر عامل و نایب رئیس هئیت مدیره

جناب آقای بابک دل زنده

عضو هئیت مدیره

جناب آقای داود زارعین

عضو هئیت مدیره

جناب آقای داود مشهدی
عضو هیئت مدیره

 

 

 

نام و نام خانوادگی به نمایندگی از تاریخ انتصاب وضعیت سمت سمت در شرکت سن تحصیلات رشته تحصیلی میزان سابقه حقوق به میلیون ریال
محسن  رستمی سیمان تهران خرداد ۹۷ غیر موظف  رئیس هیئت مدیره —  ۴۷ لیسانس حسابداری ۲۸  
بابک دل زنده سیمان نهاوند اسفند ۱۴۰۰ غیر موظف عضو هیئت مدیره —- ۴۸ لیسانس مهندسی شیمی ۲۱
داود  زارعین سیمان گیلان سبز آبان ۱۴۰۰ غیر موظف عضو هیئت مدیره —–  ۵۲ لیسانس مدیریت دولتی ۲۹  
داود  مشهدی سیمان ایلام خرداد ۱۴۰۰ غیر موظف عضو هیئت مدیره —– ۵۲ لیسانس مهندسی مکانیک ۲۵  
علی اصغر  گرشاسبی شرکت پریفاب آبان ۹۹ موظف مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مدیر عامل ۵۰ لیسانس مهندسی برق ۳۰ ۱۵۹
  حق حضور اعضا غیر موظف به ازاء هر جلسه و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ۲۰ میلیون ریال بصورت ناخالص

کمیته ریسک :

مشخصات اعضا کمیته ریسک شرکت به شرح جدول زیر می باشند :

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
محسن رستمی رئیس کمیته * حسابداری لیسانس ۲۸ سال
علی اصغر  گرشاسبی عضو کمیته * مهندسی برق قدرت لیسانس ۲۸ سال
مرتضی کاظمی عضو کمیته _ مهندسی برق  فوق لیسانس ۱۷ سال
محمدرضا  مشکوه عضو کمیته اقتصاد نظری لیسانس ۲۴ سال
عقیل فرهنگیان عضو و دبیر کمیته حسابداری فوق لیسانس ۱۳ سال

 

کمیته انتصاب :

مشخصات اعضا کمیته انتصاب شرکت به شرح جدول زیر می باشد :

 

نام و نام خانوادگی سمت عضویت در هیئت مدیره تحصیلات تجربه کاری
رشته تحصیلی آخرین مدرک
محسن رستمی رئیس هیئت مدیره * حسابدار لیسانس ۲۸سال
داود زارعین عضو هیئت مدیره * مدیریت دولتی لیسانس ۳۰ سال
علی اصغر  گرشاسبی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره * مهندسی برق قدرت لیسانس ۲۸ سال

 

 

 

رویه حاکمیت شرکتی در شرکت سیمان هگمتان