نظر سنجی از جامعه

شرکت سیمان هگمتان به عنوان سازمانی متعالی در جامعه صنعتی ایران در قبال جامعه مسئولیت هایی دارد که دراین خصوص خودرا متعهد می داند . خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه زیر و ارائه دیدگاه های ارزشمندتان مارا دربهبود مستمر و مسیر رشد و تعالی یاری نمایید.

باتشکر

 

لطفا صبر کنید