آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای به کار گیری یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی در کارخانه سیمان هگمتان شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی را جهت انجام فعالیتهای جاری کارخانه خود، تا پایان سال جاری و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به کارگیری نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذکر می شود ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۲۰/ ۰۲ /۱۴۰۲  تا ۳۱ / ۰۲ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

آدرس شرکت:

۱)‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

 

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس قرارداد