آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای به کارگیری یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی در شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد یک دستگاه جرثقیل ۲۰ تنی را جهت انجام فعالیتهای جاری کارخانه خود برای مدت یک سال و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به کارگیری نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲  به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۰۳/ ۰۷ /۱۴۰۲  تا ۱۲ / ۰۷ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

آدرس شرکت:

۱)‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

 

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه جرثقیل

شرایط مناقصه

پیش نویس قرارداد