آنالیز سیمان PKZ

آنالیز شیمیایی و فیزیکی سیمان PKZ

Chemical  specification  of  PKZ

LOI

%

Na2O

%

K2O

%

CL

%

SO3

%

MgO

%

CaO

%

Fe2O3

%

Al2O3

%

SiO2

%

مقایسه با استاندارد

Max12

***

***

Max0.1

Max3.5

Max5

***

***

***

***

ISIRI-3432

***

***

***

Max0.1

Max3.5

***

***

***

***

***

EN-197-1

(CEM II/A-L)

۵٫۶۵

۰٫۵۱

۰٫۶۴

۰٫۰۲۹

۲٫۴۴

۱٫۳۷

۶۲٫۱۳

۳٫۵۱

۴٫۶۴

۱۹٫۲۴

Hegmatan Cement

 

Physical   specification  of  PKZ

Expansion

Compressive Strength

Kg/cm2

Setting Time

minute

Blaine

Cm2/gr

مقایسه با استاندارد

۲۸Days

۷Days

۳Days

۲Days

Final

Initial

Max(%0.8)

Min330

Min200

Min120

***

Max480

min 75

min 3000

ISIRI-389

Max(10mm)

Min325

Max525

***

***

Min100

***

Min75

***

EN-197-1

(CEM II/A-L)

۰٫۰۶%-۱٫۲mm

۳۸۲

۲۷۱

۱۹۴

*

۲۲۵

۱۷۲

۳۲۵۰

Hegmatan Cement