آنالیز Pozzolanic Portland

آنالیز شیمیایی و فیزیکی سیمان Pozzolanic  Portland 

Chemical  specification  of   Pozzolanic  Portland  cement(pp)

LOI

%

Na2O

%

K2O

%

CL

%

SO3

%

MgO

%

CaO

%

Fe2O3

%

Al2O3

%

SiO2

%

مقایسه با استاندارد

Max5

***

***

Max0.1

Max4

Max6

***

***

***

***

ISIRI-389

***

***

***

Max0.1

Max3.5

***

***

***

***

***

EN-197-1

(CEM II/A-P )

۳٫۸۱

۰٫۵۲

۰٫۷۵

۰٫۰۳۰

۲٫۵۱

۱٫۴۳

۵۷٫۱

۳٫۴۹

۵٫۵۹

۲۴٫۲

Hegmatan Cement

 

Physical  specification  of   Pozzolanic  Portland  cement(pp)

Expansion

Compressive Strength

Kg/cm2

Setting Time

minute

Blaine

Cm2/gr

مقایسه با استاندارد

۲۸Days

۷Days

۳Days

۲Days

Final

Initial

Max(%0.8)

Min300

Min175

۱۰۰min

***

Max420

Min60

min 3000

ISIRI-3432

Max(10mm)

Min325

Max525

***

***

Min100

***

Min75

***

EN-197-1

(CEM II/A-P )

۰٫۰۸%-۱٫۴mm

۳۹۴

۲۸۴

۱۸۸

*

۲۴۵

۱۶۷

۳۵۱۰

Hegmatan Cement