آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد «ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و مدیران کارخانه خود در مسیرهای مشخص شده» را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نموده و نسبت به «بکارگیری خودروهای سواری و وانت به صورت استیجاری و در اختیار شرکت» برای مدت ۱۲ ماه و مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، اقدام نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به آدرس مندرج در ذیل آگهی، با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مطابق شرایط مناقصه بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذکر می شود “ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۲۵/ ۰۲ /۱۴۰۲  تا ۰۳ / ۰۳ /۱۴۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

آدرس شرکت:

۱)‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌

تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

  

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

پیش نویس قرارداد سرویس کارکنان

پیش نویس قرارداد سرویس مدیران

پیش نویس قراردادسرویس سواریهای واحد ترانسپورت

پیش نویس قرارداد وانت

شرایط مناقصه ایاب و ذهاب و پیشنهاد قیمت