مزایده و مناقصه

/مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری روزانه تجهیزات خطوط تولید مجتمع

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مزایده عمومی فروش اقلام و وسائط نقلیه مازاد بر نیاز ، فرسوده و ضایعاتی مجتمع سیمان تهران ۱۲-۰۸-۱۳۹۷

مزایده عمومی ۷۱۷ قلم اقلام مازاد شرکت سیمان هگمتان ۰۵-۱۰-۱۳۹۷

مزایده عمومی ۷۱۷ قلم اقلام مازاد شرکت سیمان هگمتان نوبت دوم  ۰۵-۱۰-۱۳۹۷

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی معادن سنگ آهن هماتیت  ۲۷-۱۱-۹۷ لغایت ۰۶-۱۲-۹۷

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی معادن سنگ گچ  ۲۷-۱۱-۹۷ لغایت ۰۶-۱۲-۹۷

آگهی _فراخوان_عمومی_برای_شناسایی_پیمانکار_معادن  ۲۷-۱۱-۹۷ لغایت ۰۶-۱۲-۹۷

آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار تهیه غذا  ۲۷-۱۱-۹۷ لغایت ۰۸-۱۲-۹۷