مزایده و مناقصه

مزایده :

مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سیمان هگمتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقصه :

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ـ شرکت سیمان تهران