مزایده و مناقصه

مناقصه ها 

مناقصه خدمات کامل کیسه گیری در بارگیرخانه خط I , II شرکت سیمان هگمتان

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایده ها 

 

 

 

 

مناقصه و مزایده های هلدینگ سیمان تهران  

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ـ شرکت سیمان تهران