مزایده و مناقصه

مناقصه عمومی استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن لپه زنک و تخلیه در سنگ شکن های مجتمع ۰۴-۰۷-۱۳۹۷

مناقصه انتخاب پیمانکار نسوز کاری ۰۷-۰۷-۱۳۹۷

اصلاحیه مناقصه عمومی استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن لپه زنک و تخلیه در سنگ شکن های مجتمع ۱۴-۰۷-۱۳۹۷

مناقصه نوبت دوم انتخاب پیمانکار نسوز کاری ۱۸-۰۷-۱۳۹۷

مناقصه عمومی نوبت دوم استخراج ، بارگیری و حمل ١،۵۶٠،٠٠٠ تن سنگ آهک و ٣۶٠،٠٠٠ تن سنگ باطله از معادن ٣،٢و۴ بی بی شهربانو و تحویل به مجتمع سیمان تهران ۲۳-۰۷-۱۳۹۷

دو مناقصه  عمومی شرکت سیمان تهران ۰۷-۰۸-۱۳۹۷

مناقصه عمومی تأمین ٢٠ نفر نگهبان جهت حفاظت و نگهبانی دفترمرکزی ، واحد هفتم و معادن مربوطه سیمان تهران ۱۲-۰۸-۱۳۹۷

آگهی مزایده یکدستگاه لیفتراک دیزلی ده تن آریا مدل ۸۳    ۰۵-۰۹-۱۳۹۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مزایده یکدستگاه لیفتراک دیزلی  ده تنی ۰۹-۰۸-۱۳۹۷

مزایده عمومی فروش اقلام و وسائط نقلیه مازاد بر نیاز ، فرسوده و ضایعاتی مجتمع سیمان تهران ۱۲-۰۸-۱۳۹۷