قیمت محصولات

توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

قیمتهای فروش انواع سیمان خاکستری تحویل در مقصد ( محل مصرف و یا انبار مصالح فروش ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل از تاریخ 1395/07/19 در کل کشور.

 

سیمان خاکستری فله تیپ 2و 425-1 هر تن نقدی                    1،350،000 ریال 

سیمان پاکتی خاکستری تیپ 2و425-1 هر تن نقدی                 1،500،000 ریال

 

نرخ فروش سیمان 425-1 و تیپ 5 معادل 30،000 ریال بیشتر از تیپ 2 می باشد . نرخ فروش سیمان 325-1 معادل 30،000 ریال و سیمان آمیخته با هر میزان افزودنی مجاز معادل 50،000 ریال کمتر از سیمان تیپ 2 می باشد.