هیئت مدیره

اعضای محترم هئیت مدیره سیمان هگمتان

جناب آقای محمد نبی حبیبی

رئیس هئیت مدیره 

 
جناب آقای محسن رستمی 

نائب رئیس هئیت مدیره 

 

جناب آقای سید مجتبی حسینی مقدم 

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

جناب آقای آرمان ثنائی

عضو هئیت مدیره

جناب آقای مسعود حقیری

عضو هئیت مدیره