هیئت مدیره

اعضای محترم هئیت مدیره سیمان هگمتان

جناب آقای محمد نبی حبیبی

رئیس هئیت مدیره 

 
جناب آقای محسن رستمی 

نائب رئیس هئیت مدیره 

 

جناب آقای منصور قدمی

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

 
جناب آقای آرمان ثنائی

عضو هئیت مدیره

جناب آقای حسین چهرگانی 

عضو هئیت مدیره