آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

 

شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام در نظر دارد تأمین ۳۶۵ سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع سیمان تهران و نیز تأمین ۵۱ سرویس ایاب و ذهاب کارکنان واحد هفتم سیمان تهران را از طریق دو مناقصۀ جداگانه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات به آدرس سایت شرکت www.tehrancement.co.ir مراجعه نمایند.  

 

شرکت سیمان تهران ـ سهامی عام