آگهی مزایده یک واحد تجاری در خیابان ۱۷ شهریور تهران ـ شرکت سیمان تهران