مزایده عمومی فروش اقلام و ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین مازاد بر نیاز و فرسوده مجتمع و واحد هفتم