مشخصات خط 1و 2
دپارتمان 

خط 2

خط 1

 

سنگ شكن


  شركت سازنده : TKF

  ظرفيت : 800 تن در ساعت

  شركت سازنده :  O&K

  ظرفيت : 800  تن در ساعت

 

سالن مواد


  شركت سازنده : TKF

  ظرفيت استاكر : 1000 تن در ساعت

  ظرفيت ريكلايمر : 750 تن در ساعت

شركت سازنده :  PWH

ظرفيت استاكر : 1000 تن در ساعت

ظرفيت ريكلايمر : 500 تن در ساعت

 

آسياب مواد

  شركت سازنده : فايفر

  نوع آسياب : غلطكي

  ظرفيت : 340 تن در ساعت

  شركت سازنده : فايفر

  نوع آسياب : غلطكي

  ظرفيت : 280 تن در ساعت

 

پري هيتر

  شركت سازنده : FLS

  ظرفيت : 3400 تن در ساعت

  شركت سازنده : FLS

  ظرفيت : 3200 تن در ساعت

  کوره


شركت سازنده : FLS

  طول : 54 متر    قطر :  4.55 متر


شركت سازنده : FLS

 طول : 63 متر    قطر :  4.15 متر

 
كولر

  شركت سازنده : FLS

  نوع : اس اف كولر

  شركت سازنده : FLS

  نوع : گريت كولر

 

آسياب سيمان

  شركت سازنده : فايفر

  نوع  آسياب : غلطكي

  2 خط هر يك  با ظرفيت 120 تن در ساعت

 

 شركت سازنده : اسكت

 نوع آسياب : گلوله اي

 1- مدار باز  با ظرفيت 70 تن در ساعت

 2- مدار بسته با ظرفيت 83 تن در ساعت

بارگیرخانهشركت سازنده :هاور اند بوكر

   2 خط هريك با ظرفيت : 2000 تا 2400 كيسه در ساعت


شركت سازنده :هاور اند بوكر

 ظرفيت : 2000 تا 2400 كيسه در ساعت