لوح ها و نشان ها

http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%8690.jpg


http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/img553.jpg 

 دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1389

دریافت لوح تقدیر از جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده در سال 1390

 http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%2091%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg

 http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%2091%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82.jpg

صادرکننده برگزیده استان در سال 1391

صادرکننده نمونه استان در سال 1391

http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2091.jpg 

 http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/IMG_20131103_110251.jpg

واحد نمونه کیفی استان در سال 1391

واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان همدان در سال 1392

 http://www.hegmatancement.com/portals/0/estandard/20.jpg

 http://sale.hegmatancement.com/portals/0/estandard/IMG_20131103_110500.jpg

واحد نمونه کیفی استان در سال1392

واحد نمونه سازمان صنعت معدن تجارت استان همدان در سال 1392

 http://www.hegmatancement.com/portals/0/%D9%84%D9%88%D8%AD%20%D9%87%D8%A7/20140408_143403%5B1%5D.jpg

 دریافت لو ح تندیس برنزی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 91

دریافت لوح تقدیر واحد تولیدی نمونه استان در سال 1393

دریافت تندیس واحد نمونه کیفی استان در سال 1393

دریافت لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال 1393

دریافت لوح  افتخار صادر كننده نمونه استان در سال 1393

دریافت لوح سپاس از اداره کل محیط زیست استان همدان

 

 

 

 

 

دریافت تندیس صادر کننده نمونه استانی در سال 1394

 دریافت لوح صادر کننده نمونه استانی در سال 1394
دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه سال 94 استان همدان دریافت تندیس صادر کننده نمونه سال 94 استان همدان
دریافت تقدیر نامه واحد نمونه استاندارد سال 1394 دریافت لوح واحد نمونه استاندارد سال 1394
دریافت تندیس صنعت سبز  دریافت لوح صنعت سبز 
دریافت تندیس صادر کننده نمونه استان همدان سال 95 دریافت لوح صادر کننده نمونه استان همدان سال 95
تندیس سیمین صنعت سبز 1394 لوح سیمین صنعت سبز 1394