ماموریت اهداف و چشم انداز

 

 

استراتژیهای شرکت سیمان هگمتان در سال 1395

استراتژي مديريت بهاي تمام شده محصولات و کاهش هزينه ها

استراتژي تحول گرا

استراتژي پايداري و توسعه بازار .                


***************************************************************************

 (استراتژی مدیریت بهای تمام شده محصولات و کاهش هزینه ها )

1- بازنگري و بازمهندسي قيمت تمام شده محصول .

 

2- بهره وري ماشين آلات و نيروي کار .

 

3- كيفيت محصول .

 

4- توجه به مزيت هاي  نسبي و مزيت هاي مطلق و همچنين خلق مزيت ها  .

 

 ( استراتژی تحول گرا )

1- بازنگري و ايجاد نگرش تحول گرا در توسعه و ارتقاء منابع انساني با بهره گيري از مولفه هايي همچون آموزش، ارتقاء سطح خلاقيت و مسئوليت پذيري .

 

2- بازنگري سطح تکنولوژيک شرکت و بهره گيري از نظام هاي نوين نرم افزاري و سخت افزاري .

 

3- سيستم هاي مديريت و برنامه ريزي عملياتي بر مبناي هدف و همچنين مديريت بهينه منابع مالي .

 

 ( استراتژی پایداری و توسعه پایدار )

1- حفظ و ارتقاء سهم بازارهای داخلي و صادراتی.

 

2- توجه به انتظارات مشتریان و مشتري مداري.

 

3- حفظ و ارتقاء كيفيت و تنوع محصولات.

 

4- بهره گيري از نظامهاي نوين فروش.