مزایده ها

اسناد مزایده عمومی فروش شش دستگاه دامپتراک
یک شنیه 26 شهریور 1396
آگهی مزایده نوبت دوم زمین قروه درجزین
چهارشنبه 29 شهریور 1396
آگهی مزایده آجر نسوز ضایعاتی
دوشنبه 04 دی 1396
آگهی مزایده بوفه خوراکی شرکت سیمان تهران
سه شنبه 05 دی 1396
مزایده نوبت دوم آجرنسوز ضایعاتی
سه شنبه 19 دی 1396
مزایده عمومی فروش 30% سهام شرکت پریفاب
چهارشنبه 02 اسفند 1396
آگهی مزایده ساختمان مهدیه همدان
شنبه 19 اسفند 1396